Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych

po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023

"Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych, po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy
z 9 marca 2023  r. (Dz. U. poz. 614)"

szkolenie online dla zawodowych pełnomocników

szkolenie odbyło się w dniu 5.10.2023

dostępne nagranie ze szkolenia
+ certyfikat ze szkolenia

(szczegóły dostępu poniżej)

Program szkolenia online

1. Czynności procesowe – ogólna charakterystyka:
 • pojęcie i rodzaje czynności procesowych
 • ogólne warunki skuteczności czynności procesowych 
2. Główne założenia ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r.:
 • instytucje procesowe poddane nowelizacji
 • cele prawodawcy związane z wprowadzonymi zmianami
 • przepisy intertemporalne
3. Pełnomocnictwo procesowe:
 • zakres pełnomocnictwa w procesie
 • pełnomocnik z urzędu
 • pełnomocnik do doręczeń
 • kilka uwag o dokumencie pełnomocnictwa
4. Warunki formalne pism procesowych:
 • nowy warunek formalny w postaci wyraźnie wyodrębnionych oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków
 • sposób formułowania i umieszczenia w piśmie procesowym wniosków dowodowych
 • skutki procesowe niezachowania warunków formalnych
 • ocena zmian w aspekcie zasad naczelnych wymiaru sprawiedliwości i zasad naczelnych postępowania cywilnego
5. Zabranie głosu w piśmie procesowym przed zamknięciem rozprawy:
 • zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym
 • pierwowzór procesowy w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)
 • pismo procesowe z zabraniem głosu przez stronę jako forma roztrząsania wyników postępowania dowodowego
6. Sporządzanie uzasadnień postanowień i ich doręczenie przez sąd na wniosek strony albo z urzędu:
 • podsumowanie zmian w art. 357 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469)
 • sporządzenie uzasadnienia postanowienia z urzędu i doręczenie postanowienia z urzędu z uzasadnieniem
 • wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem
7. Zmiany we wnoszeniu zażalenia:
 • termin do wniesienia zażalenia
 • zażalenie dewolutywne jako zasada
 • zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji
 • zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
8. Zmiany w rozpoznawaniu zażalenia:
 • postępowanie naprawcze w zakresie braków zażalenia
 • odrzucenie zażalenia
 • dopuszczalność zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia przez sąd drugiej instancji
 • uzasadnianie postanowień wydanych w postępowaniu zażaleniowym

Prowadzący szkolenie

Sędzia

Profesor

Wykładowca

Michał Krakowiak

Profesor uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia orzekający w sprawach cywilnych w drugiej instancji. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a następnie studia doktoranckie. Od 2003 r. asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego I. W latach 2003 – 2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2007 – 2009 asesor sądowy, a następnie sędzia. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. "Egzekucja przez zarząd przymusowy" (Wyd. C.H.Becka, Warszawa 2011). W latach 2010 – 2011 był sędzią delegowanym do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej do pełnienia funkcji asystenta sędziego SN. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki pt. "Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym" (Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017). Od 2019 r. profesor uczelni. Autor ponad 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym polskiego i zagranicznego sądowego postępowania egzekucyjnego. Autor dwóch monografii oraz współautor dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Uczestnik konferencji naukowych. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek Rad Naukowych i recenzent w czasopismach naukowych.

Podczas szkolenia online dowiesz się
w szczególności

Dlaczego prawodawca znowelizował ustawą z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) kolejne, bądź po raz kolejny, określone przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?
Czy adwokat lub radca prawny ustanowiony z wyboru może wnieść skargę kasacyjną z powołaniem się na pełnomocnictwo procesowe udzielone do sprawy przed sądem pierwszej lub drugiej instancji?
W jakiej wysokości przysługuje adwokatowi lub radcy prawnemu ustanowionemu z urzędu wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o 
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
W jaki sposób profesjonalny pełnomocnik powinien sporządzić pismo procesowe, aby wywołało skutki prawne w aspekcie realizacji warunków formalnych?
Jak odnaleźć się w gąszczu zmian w zakresie dopuszczalności zażaleń i ich rodzajów?
Jak po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 9 marca 2023 r. przebiega postępowanie zażaleniowe.

Otrzymujesz

Dostęp do nagrania 270 minut szkolenia (6 x 45 min.) potrzebne do uzyskania 6 punktów szkoleniowych.

Utworzymy dla Ciebie konto na platformie szkoleniowej, na którym znajdziesz nagranie ze szkolenia.

Będziesz miał możliwość obejrzenia lub odsłuchania szkolenia i sesji Q&A w dowolnym momencie.

Zapisy audio całości wydarzenia w formie podcastu.

Materiały szkoleniowe w formie prezentacji w formacie pdf.

Możesz odsłuchać nagranie audio w drodze np. do kancelarii.

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w łącznym wymiarze 270 minut (6 x 45 min.) potrzebne do uzyskania 6 punktów szkoleniowych.

UWAGA! V CYKL SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
2021 – 2023 KOŃCZY SIĘ ZA:

Możesz zakupić nagranie ze szkolenia

Nagranie ze szkolenia znajdziesz na utworzonym dla Ciebie koncie w panelu szkoleniowym.
Cena
470 zł
100 zł
CENA BRUTTO
CENA SPECJALNA DLA OIA i OIRP
CERTYFIKAT ZE SZKOLENIA
Nagranie ze szkolenia online
270 minut szkolenia i sesji Q&A
dostęp do zapisu wideo
dostęp do zapisu audio
materiały szkoleniowe
Prosimy o podanie danych do paragonu lub faktury VAT.

Sprawdź pozostałe szkolenia
Akademii Partnera Prawnego.

Dostęp do nagrania ze szkolenia
na Twoim koncie.

Organizator szkolenia:

Partner Prawny Sp. z. o.o.

ul. Graniczna 101

93-428 Łódź